oblíbené   tisk
domů
domů
Jana Formánková - bezpečnost práce a požární ochrana - www.bp-po.cz

Nabídka služeb
 1. Poskytované služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2. Poskytované služby v oblasti požární ochrany

A. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťujeme:

 • vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik a stanovení bezpečnostních opatření
 • začlenění prací do kategorií
 • vypracování povinné dokumentace BOZP
 • zpracování systému školení a výchovy BOZP v organizaci
 • školení BOZP vedoucích zaměstnanců
 • školení zaměstnanců BOZP
 • vstupní školení zaměstnanců
 • šetření, evidence, hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • odborná poradenská služba
 • osobní účast při jednání s orgány státního dozoru (oblastní inspektorát práce a orgán ochrany veřejného zdraví)
 • provádění fyzických kontrol na pracovištích a zjišťování závad
 • evidence a sledování termínů všech revizí, prohlídek a zkoušek
 • sledování aktuálnosti termínů školení zaměstnanců
 • sledování odborných způsobilostí (profesní způsobilost řidiče, jeřábnické zkoušky, vazačské zkoušky, strojnické zkoušky, průkaz řidiče manipulačního-vysokozdvižného vozíku atd), zajištění těchto způsobilostí
 • sledování zdravotní způsobilost zaměstnanců (dle termínů stanovených na základě výsledků schválené kategorizace prací)
zpět na začátek stránky

B. V oblasti požární ochrany zajišťujeme:

 • zajištění výkonu funkce odborně způsobilé osoby v PO
 • zpracování začlenění činností podle požárního nebezpečí dle § 4 zákona ČNR č. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
 • vypracování a vedení dokumentace požární ochrany dle § 27 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), včetně aktualizace
 • zpracování, vedení a aktualizace tématického plánu a časového rozvrhu školení vedoucích zaměstnanců
 • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců dle vypracovaných osnov
 • odborná příprava preventivních požárních hlídek
 • zpracování požárních řádů dle specifikace vykonávaných činností
 • zpracování požární poplachové směrnice
 • zpracování požárního evakuačního plánu v textové a grafické podobě
 • zpracování dokumentace zdolávání požáru včetně operativní karty
 • vedení požární knihy
 • obstarání a rozmístění bezpečnostních tabulek
 • kontrola požárně-bezpečnostního zařízení
 • zajištění prohlídek a revizí věcných prostředků PO
zpět na začátek stránky